O podjetju

Simfin d.o.o. je ambiciozno podjetje, ki zaposluje okoli 40 ljudi in deluje na izredno strokovno zahtevnem in občutljivem področju izvajanja računovodskih, finančnih, davčno-svetovalnih ter informacijsko-komunikacijskih storitev. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995, leta 1999 pa smo med prvimi iz naše branže pridobili certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2008, kar je nedvomno znak, da želimo s svojo dejavnostjo zadovoljevati poslovne potrebe kupcev kvalitetno in hitro. V letu 2017 smo izvedli prehodno presojo na standard ISO 9001:2015.

SIQ

Zaposlen imamo lasten kader, ki skrbi za vzdrževanje, varnost in razvoj informacijskega sistema, katerega osrednji del je zmogljiva, zanesljiva in varna IBM Power Systems arhitektura z operacijskim sistemom IBM i.

Zavedamo se, da je zadostna kakovost storitev eden najpomembnejših pogojev za vstop na trg in da vsaka dosežena in v nekem trenutku zadovoljiva stopnja kvalitete zahteva neprestane dodatne izboljšave.
Zato se sistem zagotavljanja kakovosti, predpisan v našem poslovniku, stalno dopolnjuje, izboljšuje in prilagaja neprestanim spremembam v okolju, še posebej spremembam pri kupcih storitev.

Temu primerno se neprestano posodabljajo delovna sredstva in zagotavlja se nepretrgan proces izobraževanja vseh sodelujočih v Simfin-u. Zavedamo se, da je le tako možno zagotoviti kakovostno zadovoljevanje zahtev trga.

V letu 2016 smo s strani ZRS pridobili potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, ki ga letno obnavljamo. Sklenjeno imamo zavarovanje poklicne odgovornosti, s čimer kažemo odgovornost do naših komitentov.

Standard izvajalcev računovodskih storitev

Storitve

Usposobljeni smo za vodenje računovodstev v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) kot tudi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela EU. Večina naših komitentov spada med srednje in velike družbe, zavezane k obvezni letni reviziji.


Na podlagi večletnih izkušenj nudimo kvalitetne in hitre
storitve na sledečih področjih:


  • Računovodske storitve in davčno svetovanje

  • Financiranje in finančno posredovanje

  • Obračun plač in drugih prejemkov

Računovodske storitve in davčno svetovanje:

  • finančno knjigovodstvo z izdelavo mesečnih poročil o uspešnosti podjetja in njegovem premoženjskem stanju v primerjavi s preteklim letom in planom,
  • priprava zaključnih računovodskih izkazov,
  • priprava letnega poročila,
  • priprava davčnega obračuna,
  • priprava napovedi za odmero davka iz dejavnosti,
  • priprava konsolidiranih računovodskih izkazov,
  • obračun davka na dodano vrednost,
  • vodenje blagajniškega poslovanja,
  • vodenje saldakontov,
  • obračun obresti,
  • vodenje plačilnega prometa,
  • poročanje Banki Slovenije in za potrebe statistike,
  • vodenje analitičnih knjigovodstev,
  • vodenje materialnega in blagovnega knjigovodstva,
  • vodenje trgovskega poslovanja,
  • vodenje osnovnih sredstev z obračunom amortizacije,
  • vodenje stroškovnega knjigovodstva.

Financiranje in finančno posredovanje:

  • izdelava amortizacijskih načrtov,
  • izdelava investicijskih načrtov,
  • izdelava planiranih in dejanskih denarnih tokov,
  • priprava dokumentacije za potrebe pridobitve kreditov,
  • vodenje kreditov,
  • priprava in izvedba kompenzacij, cesij in asignacij,
  • planiranje in analiza plačilne sposobnosti,
  • pridobivanje bonitetnih informacij o komitentih,
  • zavarovanje plačil,
  • organizacija finančne funkcije - elektronsko poslovanje,
  • elektronski plačilni promet v Sloveniji in tujini,
  • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev.

Obračun plač in drugih prejemkov:

  • obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov (regres, inovacije, jubilejne nagrade, odpravnine, povračila stroškov…),
  • poročanje o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • poročanje Furs o izplačanih osebnih prejemkih,
  • izplačila fizičnim osebam (najemnine, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, sejnine, dividende...).

Reference

Zaupala so nam že mnoga podjetja, zaupajte nam še Vi.


  • Let izkušenj
  • 35+ Zaposlenih
  • 5 Držav
  • 70+ Strank
  • Priložnosti

Zavedamo se, da v poslovnem svetu reference veliko veljajo. Zahvaljujemo se vsem svojim poslovnim partnerjem, ki so nam izkazali zaupanje.

Lokacija